Gà Xanh

Gà Xanh Trích

Gà Nòi Việt Lai

Trọng Lượng: 2kg5

10.000.000