Gà Xanh Trích

Gà Xanh Trích

Gà Nói Việt Lai
Trọng Lượng: 2kg8

25.000.000