Gà Xanh Trập

Gà Xanh Trập

Gà Nòi Việt Lại

Trọng Lượng: 3kg

20.000.000