Gà Tre Điều Lai Cuban

Gà Tre Điều Lai Cuban

Gà Tre

Trọng Lượng: 1kg1

10.000.000