Gà Ô Ước

Gà Ô Ước

Gà Nòi

Trọng Lượng: 2kg6

25.000.000