Gà Điều Chân Trắng Đầu Trọc

Gà Điều Chân Trắng Đầu Trọc

Gà Tre

Trọng Lượng: 1kg03

10.000.000